Ledelse – navigasjon i storm og stille

Er ledelse i tider med store krav til omstilling helt annerledes enn når en har jevn og forutsigbar drift?  Bør du som leder endre kommunikasjon og adferd når ordreboken er tynn og lønnsomheten synker? Hva er forskjellen på ledelsesnavigasjon i storm og stille?

Det finnes mye litteratur på dette området og det er mange teorier. Vi i Improvement Group AS tror at prinsipper for god ledelse er stort sett like i god og dårlige tider – bortsett fra ett forhold: tiden du kan bruke for å ta beslutninger er kortere i dårlige tider.  Men menneskers psykologi og behov for orden og struktur, at oppgavene blir tilrettelagt slik at en kan gjøre en god jobb, behov for medbestemmelse, at en får jevnlig tilbakemelding fra sin leder blir ikke mindre ved lavere lønnsomhet og mindre ordrebok.

Så hva er da god ledelse?  Finnes det en universell oppskrift?

Ja, det gjør det – og den heter «Transformasjonsledelse»  Dette begrepet er bitt brukt av organisasjonsforskere som kan dokumentere at ledelse kan karaktriseres med følgende prinsipper – som gir bedre lønnsomhet over tid – de fire I’er:

  1. Idealisert innflytelse/karisma: Denne dimensjonen innebærer at lederen virker som en inspirerende rollemodell og vekker stolthet, tro og håp hos ansatte ved å aktivt takle problemer og utrykke selvsikkerhet og utfordre tingenes tilstand.
  2. Inspirerende motivasjon: Lederen inspirerer de ansatte til å akseptere og strekke seg mot utfordrende mål og en visjon for fremtiden.
  3. Individuell omtanke: Lederen viser personlig respekt for ansatte ved å gi dem spesiell oppmerksomhet og se den enkeltes behov.
  4. Intellektuell stimulering: Lederen formulerer nye ideer som gir ansatte mulighet til å tenke over vanlig praksis og tankemåte.

Ovenstående beskrivelse er hentet fra http://www.psykologtidsskriftet.no/?seks_id=40578&a=2, og er forfattet av Hilde Hetland ved UIB.

Men utfordringen med en slik beskrivelse av god ledelse, er at selv om den er vitenskapelig riktig, så er det ikke enkelt å vite hvordan en skal sette dette ut i livet i sin egen lederhverdag.

Vi i Improvement Group har praktiske treningsprgrammer der deltakerne øver på adferd og kommunikasjon som er Transformasjonsledelse. Et av de viktigste tema i så måte er Ledelsegrunnreglene:

1. Stille krav til seg selv – fordi vi er rollemodeller

2. Stille krav til sine medarbeidere fordi – virksomhetens resultat er summen av hver enkelt persons innsats

3. Vise interesse for alle medarbeidere – for å bli kjent med hver enkelt og derigjennom skreddesy oppgaver og oppfølging.

4. Gi sikkerhet og trygghet – for at alle skal tørre å utvikle seg videre og ta neste steg.

Hilde Hetland skriver i sin konkulusjon at Transformasjonsledelse virker fordi «at verdien av å føle at nettopp det arbeidet man gjør som enkeltperson, betyr noe, og at man som enkeltindivid kan bidra til organisasjonens videre utvikling, er avgjørende for jobbmotivasjon. I bunn og grunn handler det om å være en entusiastisk og åpen leder, å ha tydelige mål og være et godt medmenneske med respekt for andres synspunkt og ideer»

Ledelse i storm og stille er likt, men det er en fordel å ha lært det i stille vær slik at en klarer å øke tempoet når det blåser opp til storm!

Category: Artikler